شرکت صادراتی کشک محلی گاو

ماده اولیه کشک عبارت از شیر،گاو،بز،ویامخلوطی ازآنها،کشک باحجم کم خود،یک ماده غذایی معجزه آساست که دربردارنده تمامی خواص شیراست .

شیرحیوانی،که مدت زمان حاملگی ان نزدیک به مدت زمان حاملگی انسان باشد.ازنظرتغذیه مناسب تراست .مانند:شیرگاو….بیشترین شیردنیاازگاوگرفته میشودکه حدود۸۵٪شیردنیا می باشد.

کشک مایع محلی یکی ازکشک هایی می باشد،که به صورت مایع است وخیلی خوشمزه وخوش طمع است .کشک محلی تازه یکی ازکشک هایی هست که ازشیریاماست تازه بدست می اید.کشک محلی سیستان یکی ازکشک هایی است که خیلی طرفدارداردبه خاطرطعمی که دارد.

انواع کشک محلی داریم هراستان یاشهرکشک مخصوص داردبه خاطراب وهوای استان چون دامهای ان استان ازعلف های تازه ای که میخورندطمع شیرفرق داردبه خاطرهمین کشک نیزطعمش فرق میکند.

شرکت صادراتی کشک محلی درصداست بابهترین نحوه وباکیفیت بسیاربالاوهمچنین بسته بندیهای مناسب وقیمت ارزان نیازبازارراتامین کند.وبه کشورهای دیگرصادرکند.

کشک محلی گاو بسیاربهترازکشک هایی است که شیران ازشیرهای پاستوریزه استفاده می شود.ازنظرطمع چون طمع شیرمحلی باشیرپاستوریزه فرق داردشیرتازه چرب تراست ولی شیرپاستوریزه چربی ان کم تراست .

شما دوستان می توانیددرخانه به صورت انلاین ازسایت ما خریدکنید.

شرکت صادراتی کشک محلی گاو

کشکش محلی گاوی چگونه درست می شود؟

کشکش محلی گاوی چگونه درست می شود؟ کشک محلی تازه گاوبایدازشیرتازه استفاده شود.ازشیرپاستوریزه نبایدکشک درست کرده چون شیرپاستوریزه چربی ان راکاملا میگیرن،شیررابایدازگاوداریها تهیه کنیم .

اول شیررامی جوشانیم بعدکمی که سردشد ماست درست میکنیم ،وقتی ماست ما اماده شد،ماست رابا اب رقیق میکنیم ودردستگاههای مشک گیریاهمان کره گیر،می ریزیم .بعدکره روی سطح روی دوغ راجمع میکنیم کره راجدا،ودوغ راجداکردیم .

بهتراست کره روکامل نگیریم کشک مایه کم چرب باشدطمعش خوب میشود،دوغ راروی شعله گازمیگذاریم شعله گازبایدنه زیادباشدبسوزدونه خیلی کم همان شعله متوسط بایدمواظب باشیم سرنرود،وقتی دوغ به جوش امدشعله راخاموش میکنیم.

درمرحله بعدیه کیسه تمیزنخی برمیداریم ودوغهارادران می ریزیم ،ودرحیاط جای که افتاب به ان بخورد،این کیسه ها رااویزان میکنیم،زیراین کیسه ها ظرفی قرارمیدهیم ،که اب کیسه ها داخل ان بریزد.

درمرحله بعددرکیسه ها روبازمیکنیم ،نگاه میکنیم ببینیم دوغها سفت شده اند،اگه شل باشدنمیتوانیم بادست شکل بدهیم ،بعدکشک ها رابه هراندازه که خواستیم گردوگلوله میکنیم .

کشک محلی تازه برای سلامتی خیلی مفیداست .دارای کلسیم زیادی است ،ان عزیزانی که نمیتواندازشیریا ماست استفاده کنندبه هردلایلی میتواندازکشک محلی تازه استفاده کنند.

شمادوستان میتوانیدازسایت مابه صورت انلاین خریدکنید.

نکاتی خواندنی درباره کشک

نکاتی خواندنی درباره کشک اول ازهمه بایدازخواص شیراطلاع داشته باشیم .خواص شیرگاو:جلوگیری ازپوکی استخوان،هضم سریع درمعده،برطرف کننده فراموشی،مقوی قلب وتقویت کننده مغز،ملین شکم بدلیل رطوبت زیادی که دارد.چاق کننده،طبعی معتدل دارد،تقویت نیروی جنسی

کشگ گاومحلی تازه ازشیرگاوکه طبعی معتدل داردتهیه میشود،همانطورکه می دانیدکشک دارای کلسیم ،چربی ونمک می باشد.

بوی کشک به بوی ماده اولیه ان که شیریا ماست است وفراینده های که درکارخانه روی ان انجام می شود،بستگی دارد.تمام شیرها بوی یکسانی ندارند.کشک محلی تازه منبع کلسیم است.

مقدارکلسیم در۳۰گرم کشک تازه بدون نمک وچربی بالا،معادل میزان یک لیوان شیربرابربا ۲۵۰سی سی است.کشک هایی که به صورت خشک عرضه می شود،حاوی نمک زیاداست که جذب کلسیم رابه شدت کاهش می دهد.

کشک تازه محلی کشکی است که رنگ ان تیره نباشد،رنگ کشک به میزان چربی ،غلظت ومیزان گرما که دیده است بستگی دارد.هرچه محصول غلیظ تروگرما دیده ترباشد،چربی ان بالاترورنگ ان تیره تروکاراملی ترمی شود.

کشک سیستانی یک فراورده پروبیوتیک تخمیری لاکتیکی ،لبنی،غله ای ویکی ازخوراکی های محبوب سیستان است .این کشک به شکل پودری زردرنگ بوده وبرای مصرف باتفت دادن آن درروغن وافزودن آب ،آن رابه صورت سوپ درآورده وسپس داخل آن نان خردمی کنند،ومصرف می کنند.

شرکت صادراتی کشک محلی گاومیخواهدبابهترین دستگاهها وبا بروزترین روش ها کشکی تازه ومحلی به تمام کشورها صادرکند.کشک دارای کلسیم وپروتئین است وبرای کسانی که کمبودکلسیم داردخیلی خوب است .

کسانی که یه شیریا ماست حساسیت دارندمی تواندازکشک محلی تازه استفاده کند.کشک رادرانواع غذاهاوآش ها می ریزند،بعضی ازشهرکشک جزءسوغات ان شهربه حساب می آید.

درروش صنعتی باجوشاندن یاروش های تغلیظ صنعتی این کارراانجام می دهند.افزایش اسیدیته وترکیب های موجوددرماست غلیظ شده طعم خاصی به ماست می دهد.وآن رابه کشک تبدیل می کند.کشک سنتی رانیززیرنورآفتاب تهیه می کنند.

گرمای آفتاب باعث تغلیظ وگرما دیدن کشک می شود،وتغییرپروتئین های شیرعامل مزه ترش کشک است .درروش سنتی کشک راکاملا خشک می کنند،امادرروش های صنعتی کشک رارقیق میکنندچون درغذاها استفاده می شودبه صورت مایع باشدراحت تراست .

چندنوع کشک داریم ،کشک محلی ،کشک صنعتی ،کشک مایع ،ازکشک درخیلی ازغذاها استفاده می شود.بعضی ازغذاها نیزبا کشک درست می شودمثل کشک بادمجان ،آش کشک ،کشک بدون نمک برای افرادی که فشارخون بالا دارندبسیارخوب است .

کشک فشارخون راتنظیم می کند،کشک برای کسانی که ازکلسیم رنج می برندبسیارعالی است.چون پروتئین کشک بیشترازشیریا ماست است .

قدیم های برای کشک گرفتن یه کیسه مانندبودکه به آن مشک می گفتند،مشک را ازپوست گوسفنددرست می کردندشبیه به کیسه می دوختن ویه کم سران رابازمیزاشتن که ماست یاشیرراداخل آن می ریختن دوچوب رادرزمین می کاشتن واین مشک راروی ان چوبها قرارمی دادندمثل،گهواره تکان می دادن تا کشک می گرفتن.

الان با دستگاههای کره گیراین کاررا انجام می دهند،ولی عشایروروستائیان هنوزهمان به سبک قدیم با مشک گیرکشک می گیرن هموزاصالت خودراحفظ کرده اند.

کشک تازه محلی کشکی که ازشیرتازه به وجودمی آیدطعمع مختلف دارد.به خاطرعلوفه ای که گاوها می خورندهرچقدرعلف تازه باشدطمع شیرفرق می کند،اگه ازذرت برای گاوها استفاده شودشیرگاوها چرب تروطمع شیرآنها بهتراست .

شیرگاوبه دلیل معتدل بودن خیلی خوب است چون بعضی ها طبع سردیا طبع گرم دارن ،این شیربه انها کمک می کندکه طبع معتدلی داشته باشند.شیرگاوچون زودهضم می شودبرای ان عزیزانی که مشکل گوارشی دارن بسیارمفیداست.

کشک جزءیکی ازلبنیاتهای هست که درسبدهرخانواری جای دارد.پس بهتراست ازبهترین کشک محلی تازه استفاده کنیم .

کشک محلی تازه همه خشک دربازارهست هم به صورت مایع وهم به صورت پودرمی توانیدبخریم .

شماعزیزان وهمراهان می توانیدهمه ی خریدهای خودرابه صورت انلاین ازهمین سایت انجام دهید.

راهنمای خرید کشک محلی اصل

راهنمای خرید کشک محلی اصل کشک محلی تازه رابایدبدانیم ،ازکجا بخریم.نکته اول :شیریا ماستی که برای تهیه کشک می خواهیم بخریم ،بایدازگاوداریهای که ازنظربهداشتی تمیزباشند،وازنظرسلامتی دامها اطلاع داشته باشیم.

گاوداریهای که ازدستگاه برای دوشیدن گاوها استفاده می کنند،ازان گاوداریها

شیرتهیه کنیم .ازعلوفه های که برای دامها استفاده میکنند اطلاع داشته باشیم .

کشکی که می خریم به تاریخ تولیدوتاریخ انقضاءان توجه کنیم .کشک تازه محلی که می خریم بایدطمع خوبی داشته باشد،ازنظررنگ ،رنگش تیره نباشد،مزه کشک تلخ نباشد.کشک محلی بهترازکشک های صنعتی است.

شمادوستان همراه می توانیددرهرکجاکه هستیدخیلی راحت وبا کم ترین هزینه ازسایت ما خریدکنید.

خرید تضمینی کشک محلی گاو

خرید تضمینی کشک محلی گاو خریدتضمینی کشک محلی گاووقتی که ازشیریا ماستی که خریدیم ازان کشک درست کنیم .ازگاوداریهایی که ازنظردام وعلوفه وازنظربهداشتی تمیزهستن ،ازوزارت بهداشت مجوزدارن مطمئن که شدیم می توانیم خریدکنیم .

خریدتضمینی یعنی ماازشیریا ماستی که برای درست کردن کشک خریدیم مطمئن شده ایم که با کیفیت بالا وبهداشتی ّبرای کشک استفاده شده ،پس ماهم مطمئن می شویم وخریدمی کنیم .

ازشرکت صادراتی کشک محلی می توانیم با خیال راحت خریدکنیم .

شمادوستان می توانیدازما باخیال راحت خریدخودرادرمنزل انجام دهیدکافی است به سایت ما مراجعه کنید.

8

 1. سلام خسته نباشید میخواستم چند سوال ازتون بپرسم ممنون میشم جواب بدین برای اینکه تعداد بالا از محصولاتتون رو تهیه کنیم شرایط پرداخت چکی هم دارید؟ و این که مدت زمانی که طول می کشه محصول به دستمون برسه چند روزه؟ خیلی ممنونم ازتون به خاطر کیفیت بالای سایتتون و خدمات خوبتون

 2. با سلام مواد معدنی موجود در کشک این امکان را برای پوست فراهم می‌کند که شفافیت و سلامت خود را حفظ کند و جایگزین مناسبی برای محصولات آرایشی و شیمیایی به‌شمار می‌رود.

 3. سلام و وقت بخیر
  من مدتیست که از مشتریان این مجموعه هستم قبل از این با شخص دیگری همکاری داشتم و
  اتفاقی با این سایت آشنا شدم
  وظیفه دونستم که بابت قیمت و کیفیت عالیشون ازشون تشکر کنم و
  به شما هم پیشنهاد میکنم حتما از محصولات ارزنده این سایت استفاده کنید

 4. سلام خسته نباشید وقتتون بخیر در زمینه صادرات این محصول به شکل عمده و در تعداد بالا در حوزه اروپای مرکزی مایل به همکاری هستید؟ ممنون میشم در صورت تمایل به شروع روابط کاری به این سوال بنده پاسخ بدید خیلی ممنون از شما عزیزان و سایت معتبر و خوبتون

 5. با سلام و خسته نباشید چندنوع کشک داریم ،کشک محلی ،کشک صنعتی ،کشک مایع ،ازکشک درخیلی ازغذاها استفاده می شود و بهترین نوع کشک کشک محلی می باشد که از تولید ماست تازه گاو باشد

 6. سلام و درود خدمت شما درخواستی داشتم ازتون راجع به این موضوع که اگر امکان دارد تصاویر بیشتری از کشک محلی را در سایت منتشر کنید و قیمت های اجناس را در کنار تصاویر درج کنید ، این امر به مشتریان در انتخاب و خرید محصول به بهترین نحو بسیار کمک خواهد کرد، ممنون از شما

 7. کشک واقعا بهترین خوراکی مورد علاقه ی منه که همه دوسش ندارن و فقط برای سلایق خاص مورد پسنده

 8. واقعا محصولات گاوی شما از جمله روغن گاوی و کشک محلی کاوی از کیفیت خوبی برخوردار است و من از اینکه این دو محصول را از سایت شما خریداری کردم بسیار راضی هستم امیدوارم که بعد از اتمام این مواد بتونم دوباره خرید خودم را از سایت شما انجام بدم سوالی که از شما دارم اینه که آیا شما در طول سال این محصولات رو موجود دارید و یا در فصل خاصی از سال باید خرید مرا از سایت شما انجام بدم.

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما